ostatnia aktualizacja: 29.10.2018
Dołącz do sieci - skontaktuj się z nami

PAKIET INFORMACYJNY

dla Kandydatów na franczyzobiorców systemu Pracownia Poprawek Krawieckich


Szanowni Państwo!
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie systemem Pracownia Poprawek Krawieckich i oferowanymi przez firmę Jamar S.C. możliwościami współpracy franczyzowej. Poniższy dokument jest dostarczany dobrowolnie przez Jamar S.C., aby umożliwić potencjalnemu franczyzobiorcy lepsze poznanie firmy i jej systemu franczyzowego oraz dokonanie dokładnej oceny firmy jako przyszłego franczyzodawcy.

Pracownie Poprawek Krawieckich to punkty usługowe działające w dużych i prestiżowych galeriach handlowych, oferujące drobne usługi przerabiania, naprawy oraz dopasowywania odzieży dla dorosłych i dzieci. W ramach świadczonych usług punkty zajmują się również przeróbkami odzieży skórzanej. Niewielkie lokale sieci (15-25 m2) urządzone są według jednolitej koncepcji graficznej i architektonicznej. Obecnie sieć Pracownia Poprawek Krawieckich liczy 19 punktów znajdujących się w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gliwicach, Jaworznie, Katowicach Bielsku-Białej, Opolu Lubinie i Gdańsku.

Celem właścicieli koncepcji Pracownia Poprawek Krawieckich jest budowa ogólnopolskiej sieci punktów usługowych zlokalizowanych w dużych galeriach handlowych. Jamar S.C. wdraża program rozwoju sieci oparty na zasadach franczyzy Obecnie firma Jamar S.C. posiada dziesięciu franczyzobiorców. W ciągu najbliższych dwóch lat (2009 i 2010) firma Jamar S.C. planuje otwarcie do kilkunastu nowych punktów franczyzowych. Nowa forma współpracy skierowana jest do inwestorów posiadających odpowiednie środki finansowe, wyrażających jednocześnie chęć osobistego zaangażowania w poprowadzenie punktów krawieckich zajmujących się przerabianiem i dopasowywaniem odzieży.


System franczyzowy Pracownia Poprawek Krawieckich kładzie nacisk na wzajemną wymianę informacji między franczyzodawcą i franczyzobiorcami, niezbędną do stałego uatrakcyjniania oferty punktów, zapewniając jednocześnie franczyzobiorcom należytą rentowność działania.

Cele systemu franczyzowego Pracownia Poprawek Krawieckich • zapewnienie wysokiej jakości usług w punktach usługowych Pracownia Poprawek Krawieckich
 • zapewnienie jednolitego wystroju lokali
 • zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów
 • wspólne kreowanie wysokiej rozpoznawalności i dobrej opinii dla marki Pracownia Poprawek Krawieckich
 • zapewnienie franczyzobiorcom zysku w atrakcyjnej wysokości oraz satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w punkt sieci Pracownia Poprawek Krawieckich
 • zapewnienie opieki centrali nad franczyzobiorcami (wspólne zakupy maszyn, szkolenia, bieżące doradztwo w rozwiązywaniu problemów)


  Czym jest franczyza


  System Pracownia Poprawek Krawieckich oparty został na zasadach franczyzy. Ten rodzaj współpracy handlowej okazał się skuteczny w wielu branżach. Franczyza to system sprzedaży towarów i usług, który oparto na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy dawcą i biorcą licencji. Przez cały okres trwania umowy strony pozostają prawnie i finansowo niezależnymi przedsiębiorstwami. Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca nadaje swoim franczyzobiorcom prawo do korzystania z jego koncepcji biznesowej i znaku towarowego, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej, a jednocześnie nakłada obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. Dawca licencji jest bowiem właścicielem znaku towarowego i know-how sieci.

  W trakcie trwania umowy franczyzowej firma Jamar S.C. będzie miała obowiązek przekazywania franczyzobiorcy „know-how” w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy. Z kolei franczyzobiorca będzie miał obowiązek stosowania się do reguł działania w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.

  Korzyści z przystąpienia do sieci Pracownia Poprawek Krawieckich


  Dzięki umowie franczyzowej franczyzobiorca uzyska wieloletnie (5 lat) prawo do działania na rynku pod marką Pracownia Poprawek Krawieckich.

  Lista korzyści :


 • prowadzenie zyskownej, nie obciążonej sezonowymi wahaniami popytu, działalności pod marką z udokumentowanymi sukcesami biznesowymi;
 • korzystanie z praktycznej wiedzy franczyzodawcy dotyczącej zasad zorganizowania i prowadzenia punktu usług krawieckich;
 • wszechstronne wsparcie w prowadzeniu lokalu ze strony firmy Jamar S.C., prowadzącej własne punkty od 2000 roku;
 • korzystanie ze sprawdzonej wizualizacji i atrakcyjnego wystroju architektonicznego lokali;
 • opieka franczyzodawcy nad punktami usługowymi franczyzobiorców: szkolenia handlowe (obecność doświadczonego personelu franczyzodawcy w lokalu franczyzobiorcy w pierwszych dniach po otwarciu), zapewnianie bieżącej pomocy, konsultacji, doradztwa, itp.;
 • niższe koszty zaopatrzenia lokalu w wyposażenie początkowe niezbędne do świadczenia usług (operator systemu dostarcza osobiście część wyposażenia, a także negocjuje ceny w imieniu całej sieci);
 • możliwość zakupu maszyn krawieckich na raty (początkowa płatność 20% wartości maszyn, reszta w 12 równych miesięcznych ratach);
 • otrzymanie gwarancji terytorialnej (na ustalonym terenie nie powstanie inna placówka sieci Pracownia Poprawek Krawieckich);
 • stabilność działania – umowa franczyzowa zawierana jest na okres min.5 lat;
 • niewielkie kwotowo i krótkotrwałe terminowo zaangażowanie kapitałowe w bieżące prowadzenie lokalu Pracownia Poprawek Krawieckich;


  Kto może zostać  Franczyzobiorcą


  Kryteria przyjęcia do systemu franczyzowego Pracownia Poprawek Krawieckich:


 • akceptacja celów i zasad działania systemu Pracownia Poprawek Krawieckich zapisanych w umowie franczyzowej i w podręczniku operacyjnym systemu;
 • środki finansowe umożliwiające dostosowanie lokalu do wymagań sieci Pracownia Poprawek Krawieckich – w kwocie ustalanej w zależności od rodzaju i wielkości punktu, lokalizacji oraz wymagań architektonicznych dysponenta lokalu – w granicach od 15 tys. zł netto (remont, adaptacja i wyposażenie lokalu, kaucja wynikająca z umowy najmu, opłata wstępna)
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (jako osoba fizyczna lub w formie spółki osobowej lub kapitałowej) lub gotowość do jej założenia;
 • gotowość do osobistego zaangażowania się w prowadzenie punktu usługowego oraz chęć podnoszenia jakości obsługi;
 • posiadanie prawa do lokalu, w którym mógłby działać punkt usługowy nie jest konieczne, istnieje możliwość wynajmu lokalu przez franczyzodawcę w uzgodnionej uprzednio lokalizacji, a następnie podnajęcia tegoż lokalu franczyzobiorcy.


  Procedura przystępowania do systemu


  Kontakt

  Osoby zainteresowane prowadzeniem punktu franczyzowego Pracownia Poprawek Krawieckich proszone są o kontakt e-mailowy pod adresem franczyza@ppk.info.pl. lub telefoniczny pod numerem telefonu 0-22-4232313.

  Kwestionariusz Zgłoszeniowy

  Warunkiem przystąpienia do systemu jest wypełnienie przez Kandydata Karty Zgłoszeniowej Potencjalnego Franczyzobiorcy (KZPF) oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów (listy wymaganych dokumentów zostały załączone do KZPF).

  Rozmowa

  Kolejnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna z wyselekcjonowanymi na podstawie kwestionariuszy Kandydatami. Franczyzodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

  List intencyjny

  Z zaakceptowanymi kandydatami Jamar S.C. podpisze list intencyjny określający wzajemne obowiązki Stron na okres negocjowania warunków umowy franczyzowej.

  Umowa Franczyzowa


  Po przeprowadzeniu wspólnie z franczyzodawcą rachunku opłacalności planowanej inwestycji w otwarcie punktu usługowego Pracownia Poprawek Krawieckich, w jego wybranej lokalizacji i po ustaleniu okresu zwrotu z inwestycji, każdy ze zdecydowanych na rozpoczęcie współpracy i zaakceptowanych przez franczyzodawcę Kandydatów otrzyma projekt umowy franczyzowej oraz czas na skonsultowanie jej ze swoim prawnikiem. Nawet po podpisaniu dokumentu, każda ze stron będzie miała 7 dni na wycofanie się z umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Ponieważ sieć Pracownia Poprawek Krawieckich pragnie pozyskać do współpracy tylko najlepszych Partnerów przekonanych o swojej decyzji, umożliwia ona Kandydatom odpowiednio dużo czasu na przemyślenie jej i ewentualne „ochłonięcie”.

  Współpraca w ramach systemu Pracownia Poprawek Krawieckich


  Podręcznik operacyjny

  Po podpisaniu umowy franczyzowej i wpłaceniu wstępnej opłaty franczyzowej nastąpią kolejne kroki przystąpienia do współpracy. Franczyzobiorca otrzyma podręcznik operacyjny, który dokładnie opisuje zasady postępowania przy organizowaniu i prowadzeniu punktu usługowego Pracownia Poprawek Krawieckich, zasady wizualizacji lokalu, zasady obsługi klienta i inne instrukcje.

  Opłaty licencyjne

  Franczyzobiorca przystępując do systemu będzie zobowiązany wnieść wstępną opłatę licencyjną W trakcie trwania umowy franczyzobiorca będzie co miesiąc wnosił bieżącą opłatę licencyjną oraz opłatę marketingową. Opłaty te wrócą do franczyzobiorcy w postaci stałej pomocy w prowadzeniu lokalu Pracownia Poprawek Krawieckich udzielanej przez franczyzodawcę oraz szkoleń, wspólnych akcji promocyjnych i działań marketingowych.

  Szkolenia

  Wszyscy franczyzobiorcy przejdą bezpłatne szkolenia, obejmujące także ewentualnego kierownika punktu oraz pracowników, które ułatwią im pracę i pomogą zapewnić jednolity wygląd lokali oraz standard obsługi w punktach Pracownia Poprawek Krawieckich. Doświadczeni pracownicy franczyzodawcy będą też w lokalu franczyzobiorcy w dniu otwarcia punktu oraz ewentualnie w dniach kolejnych (w zależności od potrzeb franczyzobiorcy).

  Kontrola jakości

  Okresowo w punktach Pracownia Poprawek Krawieckich będą przeprowadzane kontrole (przez franczyzodawcę lub wynajętą firmę zewnętrzną). Termin kontroli może - ale nie musi - być znany franczyzobiorcy. Kontrolowany będzie sposób realizacji zapisów umowy franczyzowej oraz zasad zapisanych w podręczniku operacyjnym, poziom sprzedaży, estetyka pomieszczeń i sprawność urządzeń, a także poziom obsługi klientów. Franczyzobiorca ma wgląd w cały proces kontroli i pierwszy poznaje wyniki i zalecenia z niej wynikające.

  Podsumowanie  Firma Jamar S.C., operator sieci Pracownia Poprawek Krawieckich oferuje partnerską formułę współpracy, w której franczyzobiorcy korzystają w prowadzeniu swoich lokali usługowych z wiedzy i doświadczenia franczyzodawcy, a firma Jamar S.C. jako właściciel sprawdzonego pomysłu na biznes - korzysta z możliwości rozwoju sieci w oparciu o zaangażowanie finansowe franczyzobiorców.

  Serdecznie zapraszamy!


  Więcej informacji:

  Andrzej Jachowski – tel. 0-22 423-23-13